Kvalita našich rastlín, sadeníc ale aj ovocia a zeleniny je pred odoslaním vždy skontrolovaná našimi skúsenými záhradníkmi. Tovar vždy veľmi jemne a starostlivo zabalený. Po prevzatí zásielky s rastlinami by ste mali poskytnúť rastlinám primeranú starostlivosť. Je dobré keď ich hneď polejete a poskytnete ďalšiu primeranú starostlivosť. V prípade, že neviete ako a kam rastlinu zasadiť prečítajte si naše tipy a odporúčania. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na info@farmaberi.sk

Reklamácia tovaru

Pri doprave sa môže rastlinný materiál potlačiť, takže nemožno posudzovať jeho vzhľad
v súvislosti s kvalitou. Taktiež treba prihliadať na obdobie kľudu, kedy rastlinám opadávajú listy, avšak koreňový systém je dobre vyvinutý a schopný zabezpečiť ďalší rast. Ak sa počas transportu balík poškodil, zásielka nie je kompletná, dodaný tovar je zamenený, prípadne sa rastlinný materiál aj napriek Vašej dobrej starostlivosti neujali, máte možnosť uplatniť si reklamáciu:

 1. a) Úprava všeobecných podmienok uplatnenia zodpovednosti za vady

Všeobecné podmienky zodpovednosti za vady pri uzatvorení zmluvy o kúpe rastlinného materiálu (ďalej len „tovar“) prostredníctvom internetovej stránky www.starkl.sk   medzi predávajúcim a spotrebiteľom sú upravené  v  zákone č. 40/1964 Zb., v platnom znení  (Občiansky zákonník) a v zákone č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

 

 1. b) Reklamačné podmienky
 1. Záručná doba
 • Záručná doba začína  plynúť od prevzatia zakúpeného tovaru  spotrebiteľom, t.j. dňom uvedeným  na daňovom doklade – faktúre.
 • Zákonná záručná doba na predávaný  tovar je 24 mesiacov.
 • Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v reklamačnom konaní.

 

 1. Po prevzatí  zakúpených sadeníc je potrebné tovar čo najrýchlejšie zasadiť. 
 • Predávajúci nezodpovedá za vady  tovaru spôsobené jeho  užívaním  v rozpore s návodom na pestovanie a ošetrovanie.
 • Po odoslaní reklamácie tovaru (rastlín, kríkov, stromčekov a iného tovaru ) prosíme nechajte ešte 3 týždne tovar zasadený – pre možnosť posúdenia naším odborným  personálom.
 • Pokiaľ si spotrebiteľ želá vrátiť peniaze, zašle kópiu faktúryza reklamovaný tovar, vyplnený reklamačný formulár a fotodokumentáciu reklamovaného tovaru. Po vyzvaní zašle na adresu spoločnosti reklamovaný tovar Farma Beri s.r.o., Bruty 601, 943 55 Bruty, IČO 54434629, DIČ 2121688877, e-mail: info@beri.sk.
 • Predávajúci nezodpovedá  za vady spôsobené u dodaného tovaru  nesprávnou starostlivosťou, mrazom či suchom. Záruka  sa taktiež nevzťahuje na  vady spôsobené vyššou mocou.
 • V prípade výskytu vady odstrániteľnej  má spotrebiteľ právo na jej bezplatné odstránenie. Iba v prípade, že by bezplatné odstránenie vady nebolo  úmerné vzhľadom k rozsahu  vady, môže žiadať výmenu tovaru. Pokiaľ by ani tento postup nebol možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu  z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.
 • V prípade  výskytu neodstrániteľnej vady, ktorá nebráni riadnemu užívaniu, môže spotrebiteľ požadovať výmenu tovaru, alebo primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť. V prípade vady neodstrániteľnej, ktorá bráni riadnemu užívaniu, môže spotrebiteľ požadovať výmenu tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.
 • Rovnaké práva ako pri  neodstrániteľnej vade, náležia spotrebiteľovi aj v prípade, ak ide  o vady odstrániteľné, avšak pre opakované vyskytnutie vady, alebo pre väčší počet vád nie je možné tovar riadne užívať.
 • Práva zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 

 1. Uplatnenie práva zodpovednosti za vady – reklamácia
 • Miestom pre uplatnenie reklamácie je spoločnosť Farma Beri s.r.o., Bruty 601, 943 55 Bruty, IČO 54434629, DIČ 2121688877, e-mail: info@beri.sk.
 • Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v mieste pre uplatnenie reklamácie u predávajúceho zaslaním tovaru na reklamáciu poštou, či prepravnou službou. V súvislosti s uplatnením reklamácie zakúpeného tovaru predávajúci nepreberá žiadne  zásielky na dobierku alebo na náklady predávajúceho.
 • V prípade zaslania tovaru za reklamáciu  je spotrebiteľ povinný preukázať, že vec zakúpil u predajcu zaslaním  kópie  faktúry. Ďalej  je spotrebiteľ povinný v písomnej reklamácii uviesť názov tovaru, počet, dôvod reklamácie,  uviesť voľbu práva zodpovednosti za vady, ktoré uplatňuje, dátum, podpis, adresu, tel. kontakt. Pre urýchlenie komunikácie predávajúci odporúča   zásielku obsahujúcu reklamovaný tovar a sprievodné doklady označiť nápisom “REKLAMÁCIA”.
 • V prípade oprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ právo na náhradu poštovného.
 • V prípade neoprávnenej reklamácie  nárok na náhradu svojich nákladov spojených s uplatnením  reklamácie nemá ani spotrebiteľ, ani predávajúci (okrem prípadov  opakovanej bezdôvodnej reklamácie spotrebiteľa, pri ktorej sa dá odvodiť, že z jeho strany sa jednalo o zneužitie práv).
 • V prípade zaslania vadného tovaru  na  reklamáciu  spotrebiteľ  zašle reklamovaný tovar vo vhodnom obalovom materiáli, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám dodaného tovaru. V prípade, že neviete ako alebo v čom poslať tovar neváhajte nás kontaktovať na info@beri.sk

 

 1. Vybavenie reklamácie
 • Snažíme sa urobiť maximum pre promptné vybavenie reklamácia tovaru, avšak niekedy sa môže stať, že reklamácia trvá dlhšie, najneskôr však d 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí tejto lehoty má  spotrebiteľ  rovnaké práva, ako keby išlo o neodstrániteľnú vadu.
 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu tovaru  jedným z nasledujúcich zákonom stanovených spôsobov (s ohľadom na charakter predávaného sortimentu) :
 • výmenou výrobku za nový výrobok,
 • vrátením kúpnej ceny výrobku po doručení reklamovaného produktu
 • poskytnutím primeranej zľavy,
 • výzvou na prevzatie plnenia,
 • odôvodnením zamietnutím reklamácie výrobku, uplatnenej do 12 mesiacov od jeho kúpy
 • zamietnutím reklamácie výrobku, uplatnenej po 12 mesiacoch od jeho kúp
 • O spôsobe vybavenia reklamácie  vydá predávajúci spotrebiteľovi písomné potvrdenie najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. V prípade vybavenia reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy tovaru jej odôvodneným zamietnutím  k písomnému vyjadreniu predávajúci priloží aj odborné vyjadrenie oprávnenej osoby.

 

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

 • Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 • Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 • Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 • Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo e-mailom, prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na Formulár na odstúpenie od zmluvy.
 • Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.
 • Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.
 • Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 • Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 • Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 • Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 • Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 • Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. Napríklad zakúpené oblečenie by mal kupujúci len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť, a tovar by mal vrátiť s pôvodnými visačkami pripevnenými k produktu či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami.
 • Ak sa tovar nevráti v uvedenej lehote (rozhoduje dátum poštovej pečiatky) alebo ak spotrebiteľ tovar alebo jeho obal vráti poškodený, predávajúci je oprávnený uplatniť si po spotrebiteľovi nárok na náhradu škody.

Alternatívne riešenie sporov

 • Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Prílohy na stiahnutie

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Reklamačný formulár